Committees

 

HONORABLE CHAIR
Prof. Qintai Hu, Guangzhou
 

COCHAIRS
Prof. Guofu Zhou,
Prof. Zhilie Tang,
Prof. Weishan Li,
Prof. Peng Han & Prof. Yuping Wu


General Secretary
Xianhua Hou & Xiongwei Wu

Members
 

 International Advisory Board