Contact Us

Prof. Yuping Wu

Cochair of IUPAC NMS

School of Energy Science and Engineering

Nanjing Tech University

Nanjing 211816

China

Tel/Fax: +86-25-5813 9664

Email: nms@fudan.edu.cn, wuyp@njtech.edu.cn