Contact Us

Prof. Yuping Wu

Cochair of IUPAC NMS 

School of Energy Science and Engineering, 

Nanjing Tech University, 

Nanjing 211816, 

China 

Email: nms@fudan.edu.cn, wuyp@fudan.edu.cn